• Registrace

Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu.

 

Čtyři duchovní zákony

 

Čtyři duchovní zákony představují jádro toho, o co v Bibli jde. Jejich definování je pomůckou, proto se nenechte odradit slovem zákon. Biblické verše zde uvedené jsou vzaty přímo z Bible je však vhodné si je přečíst v daném kontextu.

 

1. zákon: Bůh tě MILUJE a nabízí ti dokonalý PLÁN pro tvůj život

 

Boží láska

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3,16)

 

Boží plán

Ježíš řekl: "Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti" (Jan 10,10) (to znamená plný život, který má smysl, nelze ho však ztotožnit s prosperitou a bezproblémovou existencí ).

 

2. zákon: Člověk je HŘÍŠNÝ a ODDĚLENÝ od Boha. Proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život

 

Člověk je hříšný

 

"Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy." (Římanům 3,23)

Člověk byl stvořen k tomu, aby žil ve společenství s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých vlastních představ, nezávisle na Bohu. Tím bylo společenství s Bohem zničeno. Tento postoj se vyznačuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevem toho, co Bible nazývá hřích.

 

Člověk je oddělený od Boha

 

"Mzdou hříchu je smrt..." (tzn. duchovní smrt, věčné zavržení a oddělení od Boha).

(Římanům 6,23)

 

 

 

3. zákon. Ježíš Kristus je JEDINÝM Božím řešením problému lidského hříchu. V něm můžeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život

 

Ježíš za nás zemřel...

 

"Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní." (Římanům 5,8)

 

Vstal z mrtvých...

 

"Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Potom se ukázal více než pěti stům bratří najednou." (. Korintským 15,3-6)

 

... a je jedinou cestou k Bohu

 

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

 

 

4. zákon: Ježíše Krista musíme osobně PŘIJMOUT jako Spasitele a Pána. Potom můžeme poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život

 

Ježíše Krista musíme přijmout

 

"Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi." (Jan 1,12)

 

Ježíše přijímáme vírou

 

"Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit." (Efezským 2,8-9)

 

Ježíše přijímáme osobním pozváním

 

Ježíš řekl: "Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu." (Zjevení 3,20)

 

Přijmout Ježíše znamená přiznat, že jsem hříšný, obrátit se k Bohu (pokání) a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít. Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani žádný citový zážitek. Ježíše přijímáme vírou.

Hledám Boha

hledam boha a

Slovo na každý den

slovo pro kazdy den

RÁDIO 7

radio7

Biblická lupa

biblicka lupa

KS-SCH

kssch